Hiệu ứng tuyết rơi cho website đẹp

Bạn đang muốn trang trí cho ngôi nhà của bạn vào mùa giáng sinh, hay mùa đông, có khi là bạn trang trí cho một event nào đó mà mình mới nghĩ đến chẳng hạn. Ngay bây giờ đây, HackerGrouSrlpPrsc sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa hiệu ứng tuyết rơi vào website một cách nhanh gọn và dễ dàng.☼ Đặc điểm của hiệu ứng:

*Tuyết rơi đọng dưới màn hình rất đẹp.
*Tuyết rơi mạnh hay nhẹ, rơi ở hướng nào thì tùy vào con trỏ chuột đặt ở đâu.

☼ Tiến hành làm:

*Các bạn hãy chèn đoạn code sau vào sau thẻ <body>:
<script src="http://pastebin.com/raw/QiySna3i"></script>
<script>snowStorm.snowColor = '#fff'; // blue-ish snow!?snowStorm.flakesMaxActive = 100;  // show more snow on screen at oncesnowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker in and out of viewsnowStorm.followMouse = false;snowStorm.animationInterval = 40;</script>
http://pastebin.com/raw/QiySna3i là link dẫn tới file javascript(Các bạn có thể truy cập vào liên kết để tải file hoặc copy code ở bên dưới)
#fff' là màu tuyết.
100 & 40 chỉnh sửa thông số tùy các bạn, chỉnh số tuyết rơi trên web và tốc độ rơi của tuyết.

*Đây là code javascript các bạn nên tải về phòng lúc link của mình bị die hoặc có thể up lên host hay pastebin và dùng ngay thì đảm bảo hơn:
/** @license

 DHTML Snowstorm! JavaScript-based snow for web pages
 Making it snow on the internets since 2003. You're welcome.
 -----------------------------------------------------------
 Version 1.44.20131208 (Previous rev: 1.44.20131125)
 Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved.
 Code provided under the BSD License
 http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt
*/
var snowStorm=function(g,f){function k(a,d){isNaN(d)&&(d=0);return Math.random()*a+d}function x(){g.setTimeout(function(){a.start(!0)},20);a.events.remove(m?f:g,"mousemove",x)}function y(){(!a.excludeMobile||!D)&&x();a.events.remove(g,"load",y)}this.excludeMobile=this.autoStart=!0;this.flakesMax=128;this.flakesMaxActive=64;this.animationInterval=33;this.useGPU=!0;this.className=null;this.excludeMobile=!0;this.flakeBottom=null;this.followMouse=!0;this.snowColor="#fff";this.snowCharacter="&bull;";this.snowStick=
!0;this.targetElement=null;this.useMeltEffect=!0;this.usePixelPosition=this.usePositionFixed=this.useTwinkleEffect=!1;this.freezeOnBlur=!0;this.flakeRightOffset=this.flakeLeftOffset=0;this.flakeHeight=this.flakeWidth=8;this.vMaxX=5;this.vMaxY=4;this.zIndex=0;var a=this,q,m=navigator.userAgent.match(/msie/i),E=navigator.userAgent.match(/msie 6/i),D=navigator.userAgent.match(/mobile|opera m(ob|in)/i),r=m&&"BackCompat"===f.compatMode||E,h=null,n=null,l=null,p=null,s=null,z=null,A=null,v=1,t=!1,w=!1,
u;a:{try{f.createElement("div").style.opacity="0.5"}catch(F){u=!1;break a}u=!0}var B=!1,C=f.createDocumentFragment();q=function(){function c(b){g.setTimeout(b,1E3/(a.animationInterval||20))}function d(a){return void 0!==h.style[a]?a:null}var e,b=g.requestAnimationFrame||g.webkitRequestAnimationFrame||g.mozRequestAnimationFrame||g.oRequestAnimationFrame||g.msRequestAnimationFrame||c;e=b?function(){return b.apply(g,arguments)}:null;var h;h=f.createElement("div");e={transform:{ie:d("-ms-transform"),
moz:d("MozTransform"),opera:d("OTransform"),webkit:d("webkitTransform"),w3:d("transform"),prop:null},getAnimationFrame:e};e.transform.prop=e.transform.w3||e.transform.moz||e.transform.webkit||e.transform.ie||e.transform.opera;h=null;return e}();this.timer=null;this.flakes=[];this.active=this.disabled=!1;this.meltFrameCount=20;this.meltFrames=[];this.setXY=function(c,d,e){if(!c)return!1;a.usePixelPosition||w?(c.style.left=d-a.flakeWidth+"px",c.style.top=e-a.flakeHeight+"px"):r?(c.style.right=100-100*
(d/h)+"%",c.style.top=Math.min(e,s-a.flakeHeight)+"px"):a.flakeBottom?(c.style.right=100-100*(d/h)+"%",c.style.top=Math.min(e,s-a.flakeHeight)+"px"):(c.style.right=100-100*(d/h)+"%",c.style.bottom=100-100*(e/l)+"%")};this.events=function(){function a(c){c=b.call(c);var d=c.length;e?(c[1]="on"+c[1],3<d&&c.pop()):3===d&&c.push(!1);return c}function d(a,b){var c=a.shift(),d=[f[b]];if(e)c[d](a[0],a[1]);else c[d].apply(c,a)}var e=!g.addEventListener&&g.attachEvent,b=Array.prototype.slice,f={add:e?"attachEvent":
"addEventListener",remove:e?"detachEvent":"removeEventListener"};return{add:function(){d(a(arguments),"add")},remove:function(){d(a(arguments),"remove")}}}();this.randomizeWind=function(){var c;c=k(a.vMaxX,0.2);z=1===parseInt(k(2),10)?-1*c:c;A=k(a.vMaxY,0.2);if(this.flakes)for(c=0;c<this.flakes.length;c++)this.flakes[c].active&&this.flakes[c].setVelocities()};this.scrollHandler=function(){var c;p=a.flakeBottom?0:parseInt(g.scrollY||f.documentElement.scrollTop||(r?f.body.scrollTop:0),10);isNaN(p)&&
(p=0);if(!t&&!a.flakeBottom&&a.flakes)for(c=0;c<a.flakes.length;c++)0===a.flakes[c].active&&a.flakes[c].stick()};this.resizeHandler=function(){g.innerWidth||g.innerHeight?(h=g.innerWidth-16-a.flakeRightOffset,l=a.flakeBottom||g.innerHeight):(h=(f.documentElement.clientWidth||f.body.clientWidth||f.body.scrollWidth)-(!m?8:0)-a.flakeRightOffset,l=a.flakeBottom||f.documentElement.clientHeight||f.body.clientHeight||f.body.scrollHeight);s=f.body.offsetHeight;n=parseInt(h/2,10)};this.resizeHandlerAlt=function(){h=
a.targetElement.offsetWidth-a.flakeRightOffset;l=a.flakeBottom||a.targetElement.offsetHeight;n=parseInt(h/2,10);s=f.body.offsetHeight};this.freeze=function(){if(a.disabled)return!1;a.disabled=1;a.timer=null};this.resume=function(){if(a.disabled)a.disabled=0;else return!1;a.timerInit()};this.toggleSnow=function(){a.flakes.length?(a.active=!a.active,a.active?(a.show(),a.resume()):(a.stop(),a.freeze())):a.start()};this.stop=function(){var c;this.freeze();for(c=0;c<this.flakes.length;c++)this.flakes[c].o.style.display=
"none";a.events.remove(g,"scroll",a.scrollHandler);a.events.remove(g,"resize",a.resizeHandler);a.freezeOnBlur&&(m?(a.events.remove(f,"focusout",a.freeze),a.events.remove(f,"focusin",a.resume)):(a.events.remove(g,"blur",a.freeze),a.events.remove(g,"focus",a.resume)))};this.show=function(){var a;for(a=0;a<this.flakes.length;a++)this.flakes[a].o.style.display="block"};this.SnowFlake=function(c,d,e){var b=this;this.type=c;this.x=d||parseInt(k(h-20),10);this.y=!isNaN(e)?e:-k(l)-12;this.vY=this.vX=null;
this.vAmpTypes=[1,1.2,1.4,1.6,1.8];this.vAmp=this.vAmpTypes[this.type]||1;this.melting=!1;this.meltFrameCount=a.meltFrameCount;this.meltFrames=a.meltFrames;this.twinkleFrame=this.meltFrame=0;this.active=1;this.fontSize=10+10*(this.type/5);this.o=f.createElement("div");this.o.innerHTML=a.snowCharacter;a.className&&this.o.setAttribute("class",a.className);this.o.style.color=a.snowColor;this.o.style.position=t?"fixed":"absolute";a.useGPU&&q.transform.prop&&(this.o.style[q.transform.prop]="translate3d(0px, 0px, 0px)");
this.o.style.width=a.flakeWidth+"px";this.o.style.height=a.flakeHeight+"px";this.o.style.fontFamily="arial,verdana";this.o.style.cursor="default";this.o.style.overflow="hidden";this.o.style.fontWeight="normal";this.o.style.zIndex=a.zIndex;C.appendChild(this.o);this.refresh=function(){if(isNaN(b.x)||isNaN(b.y))return!1;a.setXY(b.o,b.x,b.y)};this.stick=function(){r||a.targetElement!==f.documentElement&&a.targetElement!==f.body?b.o.style.top=l+p-a.flakeHeight+"px":a.flakeBottom?b.o.style.top=a.flakeBottom+
"px":(b.o.style.display="none",b.o.style.bottom="0%",b.o.style.position="fixed",b.o.style.display="block")};this.vCheck=function(){0<=b.vX&&0.2>b.vX?b.vX=0.2:0>b.vX&&-0.2<b.vX&&(b.vX=-0.2);0<=b.vY&&0.2>b.vY&&(b.vY=0.2)};this.move=function(){var c=b.vX*v;b.x+=c;b.y+=b.vY*b.vAmp;b.x>=h||h-b.x<a.flakeWidth?b.x=0:0>c&&b.x-a.flakeLeftOffset<-a.flakeWidth&&(b.x=h-a.flakeWidth-1);b.refresh();l+p-b.y+a.flakeHeight<a.flakeHeight?(b.active=0,a.snowStick?b.stick():b.recycle()):(a.useMeltEffect&&(b.active&&3>
b.type&&!b.melting&&0.998<Math.random())&&(b.melting=!0,b.melt()),a.useTwinkleEffect&&(0>b.twinkleFrame?0.97<Math.random()&&(b.twinkleFrame=parseInt(8*Math.random(),10)):(b.twinkleFrame--,u?b.o.style.opacity=b.twinkleFrame&&0===b.twinkleFrame%2?0:1:b.o.style.visibility=b.twinkleFrame&&0===b.twinkleFrame%2?"hidden":"visible")))};this.animate=function(){b.move()};this.setVelocities=function(){b.vX=z+k(0.12*a.vMaxX,0.1);b.vY=A+k(0.12*a.vMaxY,0.1)};this.setOpacity=function(a,b){if(!u)return!1;a.style.opacity=
b};this.melt=function(){!a.useMeltEffect||!b.melting?b.recycle():b.meltFrame<b.meltFrameCount?(b.setOpacity(b.o,b.meltFrames[b.meltFrame]),b.o.style.fontSize=b.fontSize-b.fontSize*(b.meltFrame/b.meltFrameCount)+"px",b.o.style.lineHeight=a.flakeHeight+2+0.75*a.flakeHeight*(b.meltFrame/b.meltFrameCount)+"px",b.meltFrame++):b.recycle()};this.recycle=function(){b.o.style.display="none";b.o.style.position=t?"fixed":"absolute";b.o.style.bottom="auto";b.setVelocities();b.vCheck();b.meltFrame=0;b.melting=
!1;b.setOpacity(b.o,1);b.o.style.padding="0px";b.o.style.margin="0px";b.o.style.fontSize=b.fontSize+"px";b.o.style.lineHeight=a.flakeHeight+2+"px";b.o.style.textAlign="center";b.o.style.verticalAlign="baseline";b.x=parseInt(k(h-a.flakeWidth-20),10);b.y=parseInt(-1*k(l),10)-a.flakeHeight;b.refresh();b.o.style.display="block";b.active=1};this.recycle();this.refresh()};this.snow=function(){var c=0,d=null,e,d=0;for(e=a.flakes.length;d<e;d++)1===a.flakes[d].active&&(a.flakes[d].move(),c++),a.flakes[d].melting&&
a.flakes[d].melt();c<a.flakesMaxActive&&(d=a.flakes[parseInt(k(a.flakes.length),10)],0===d.active&&(d.melting=!0));a.timer&&q.getAnimationFrame(a.snow)};this.mouseMove=function(c){if(!a.followMouse)return!0;c=parseInt(c.clientX,10);c<n?v=-2+2*(c/n):(c-=n,v=2*(c/n))};this.createSnow=function(c,d){var e;for(e=0;e<c;e++)if(a.flakes[a.flakes.length]=new a.SnowFlake(parseInt(k(6),10)),d||e>a.flakesMaxActive)a.flakes[a.flakes.length-1].active=-1;a.targetElement.appendChild(C)};this.timerInit=function(){a.timer=
!0;a.snow()};this.init=function(){var c;for(c=0;c<a.meltFrameCount;c++)a.meltFrames.push(1-c/a.meltFrameCount);a.randomizeWind();a.createSnow(a.flakesMax);a.events.add(g,"resize",a.resizeHandler);a.events.add(g,"scroll",a.scrollHandler);a.freezeOnBlur&&(m?(a.events.add(f,"focusout",a.freeze),a.events.add(f,"focusin",a.resume)):(a.events.add(g,"blur",a.freeze),a.events.add(g,"focus",a.resume)));a.resizeHandler();a.scrollHandler();a.followMouse&&a.events.add(m?f:g,"mousemove",a.mouseMove);a.animationInterval=
Math.max(20,a.animationInterval);a.timerInit()};this.start=function(c){if(B){if(c)return!0}else B=!0;if("string"===typeof a.targetElement&&(c=a.targetElement,a.targetElement=f.getElementById(c),!a.targetElement))throw Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+c+'"');a.targetElement||(a.targetElement=f.body||f.documentElement);a.targetElement!==f.documentElement&&a.targetElement!==f.body&&(a.resizeHandler=a.resizeHandlerAlt,a.usePixelPosition=!0);a.resizeHandler();a.usePositionFixed=a.usePositionFixed&&
!r&&!a.flakeBottom;if(g.getComputedStyle)try{w="relative"===g.getComputedStyle(a.targetElement,null).getPropertyValue("position")}catch(d){w=!1}t=a.usePositionFixed;h&&(l&&!a.disabled)&&(a.init(),a.active=!0)};a.autoStart&&a.events.add(g,"load",y,!1);return this}(window,document);
Chúc các bạn thành công! Nhớ like + share để ủng hộ web nhé!
Mã bài viết: 654rtu4rtu
Powered by Blogger.